Tilaa uusi salasana täyttämällä oheinen lomake.

Aseta salasana posti24 tunnukseesi.

Tervetuloa rekisteröitymään Posti24-sähköpostipalvelun käyttäjäksi.

Haluamasi uusi sähköpostiosoite
@posti24.fi
Omat tiedot
(Rekisteröitymisen vahvistuspyyntö lähetetään joko tekstiviestinä matkapuhelimeen, tai sähköpostilla nykyiseen sähköpostiosoitteeseen.)
Kuvavarmenne

Rekisteröidyttyäsi palveluun, saat käyttöösi Posti24-sähköpostin.

Käyttöehdot

1. Yleistä

Endora Oy:n (Y-tunnus: 1928657-1 Postiosoite: PL 21, 00211 Helsinki) verkko-osoitteessa www.posti24.fi tai muussa Endora Oy:n hallinnoimassa verkko-osoitteessa tarjoamat verkkosivustot, verkkojulkaisut, verkkoyhteisöt, keskustelupalstat, verkkokaupat ja muut maksuttomat tai maksulliset palvelut muodostavat Endora Oy:n sähköiset kuluttajapalvelut (jäljempänä ”Sähköiset palvelut”), joiden käyttöön (ml. pääsy sivustolle, selaus, aineiston lataus sivustolle ja sivustolta sekä muu hyödyntäminen) sovelletaan näitä Endora Oy:n palveluiden yleisiä Käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”).

Käyttöehtojen osapuolet ovat Endora Oy ja Sähköisiä palveluja käyttävä yhteisö, yritys tai yksityinen henkilö (jäljempänä ”Käyttäjä”).

Sähköisten palveluiden käyttö edellyttää, että Käyttäjä hyväksyy ja noudattaa (i) Käyttöehtoja, (ii) Sähköisiin palveluihin sisältyvissä erillisissä maksuttomissa tai maksullisissa palveluissa mahdollisesti määriteltyjä palvelukohtaisia lisäehtoja ja muita sopimusehtoja, sekä (iii) Sähköisten palvelujen kautta saatavilla olevien kolmansien osapuolien tarjoamien maksuttomien tai maksullisten palveluiden käyttö- ja muita ehtoja.

Mikäli yksittäisiin palveluihin sovellettavat erityisehdot ovat ristiriidassa näiden käyttöehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti kyseisiä yksittäisiä erityisehtoja kyseistä palvelua koskien, joita nämä käyttöehdot täydentävät. Kolmansien osapuolien tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen kolmannen tahon sopimusehtoja. Käyttäjä on kuitenkin aina velvollinen noudattamaan näitä käyttöoikeusehtoja suhteessa Endora Oy:n.

Mikäli Sähköisiä palveluita käytetään liiketoiminnan yhteydessä, nämä käyttöehdot on hyväksyttävä myös liiketoimintaa harjoittavan oikeushenkilön nimissä. Sähköisiä palveluita liiketoiminnassaan käyttävä oikeushenkilö sitoutuu vastaamaan Endora Oy:n puolesta mahdollisiin Endora Oy:tä vastaan nostettuihin kanteisiin ja vaateisiin, jotka aiheutuvat tai liittyvät Endora Oy:n Sähköisten palveluiden käyttöön tai näiden käyttöehtojen rikkomiseen, sekä puolustamaan kustannuksellaan Endora Oy:tä ja sen konserniyhtiöitä, toimihenkilöitä, edustajia ja työntekijöitä tällaisiin kanteisiin tai vaateisiin vastattaessa, sekä vastaamaan kaikista tästä seuraavista oikeudenkäyntikuluista, asianajopalkkioista ja muista kustannuksista sekä aiheutuneista vahingoista.

Mikäli palvelun Käyttäjä on alaikäinen, hänen tulee varmistaa, että hänen huoltajansa antaa suostumuksensa tämän palvelun käyttöön ja on tietoinen näiden yleisten käyttöehtojen ja palvelukohtaisten ehtojen sisällöstä.

2. Sopimusehdot ja sopimuksen syntyminen

Käyttämällä sähköisiä palveluita sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja ja mahdollisia palvelukohtaisia ehtoja. Endora Oy voi  tehdä muutoksia käyttöehtoihin niistä erikseen ilmoittamatta, joten kehotamme sinua säännöllisesti tutustumaan näihin ehtoihin. Käyttäjän tulee lopettaa palvelun käyttö, mikäli käyttäjä ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja.

Sähköisten palveluiden käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä ja erillisten käyttöehtojen hyväksymistä.

Endora Oy voi edellyttää käyttäjää luovuttamaan palvelun toimittamisen kannalta tarpeellisia henkilötietoja rekisteröitymisen yhteydessä.

Sähköisiin palveluihin sisältyviä yksittäisiä palveluja koskeva sopimus Käyttäjän ja Endora Oy:n välillä syntyy, kun Käyttäjä on rekisteröitynyt rekisteröitymistä vaativaan palveluun ja hyväksynyt kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot tai kun Endora Oy on hyväksynyt Käyttäjän tilauksen tai aina viimeistään silloin kun, Käyttäjä ottaa käyttää tai ottaa yhteyttä Sähköisiin palveluihin tai vastaanottaa sähköisen palvelun internetin välityksellä, puhelimellaan tai kannettavalla päätelaitteellaan, tekstiviestitse tai muulla tavalla. Myöhemmin tilattavat palvelut tulevat osaksi sopimusta, ellei tietyn palvelun osalta toisin sovita.

3. Kolmannen osapuolen palvelut

Endora Oy:n palvelut ovat kuluttajille suunnattu laaja palvelukokonaisuus joka sisältää yhteyksiä ja linkkejä ulkopuolisiin kolmannen osapuolen verkkosivustoihin ja sähköisiin palveluihin. Käyttäjän tulisi kiinnittää huomiota käyttämänsä palvelun verkko-osoitteeseen sekä verkko-osoitteessa oleviin erillisiin käyttöehtoihin ja muihin palveluntarjoajaa koskeviin tietoihin, voidakseen varmistua onko kyseinen palvelu osa Endora Oy:n tarjoamia palveluja vai onko kyseessä kolmannen osapuolen tarjoama palvelu.

Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia palveluehtoja. Tällaisilla kolmansien osapuolien tarjoamilla palveluilla on myös yleensä oma erillinen asiakaspalvelunsa.

Koska Endora Oy ei voi valvoa tällaisia kolmannen osapuolen verkkosivustoja ja palveluita, ei se vastaa tällaisiin sivustoihin ja palveluihin pääsystä, eikä niiden sisällöstä, mainonnasta, tuotteista tai muusta materiaalista, jotka ovat saatavana tällaisten verkkosivustojen ja palveluiden kautta. Endora Oy ei ole vastuussa tai vahingonkorvausvelvollinen, suoraan taikka välillisesti, vahingosta tai menetyksestä, joka on aiheutunut kolmannen osapuolen verkkosivustoilla ja palveluissa tai niiden kautta saatavana olevan sisällön, tavaran tai palvelun hyödyntämisestä tai niillä esiintyvään tietoon luottamisesta.

Mikäli sinulla on ongelmia tai kysyttävää kolmansien osapuolen tarjoamiin palveluihin liittyen, pyydämme sinua ystävällisesti olemaan ensisijaisesti yhteyksissä suoraan kyseiseen palveluntarjoajaan.

4. Vastuu palvelun sisällöstä

Endora Oy vastaa Sähköisten palvelujen toimituksellisen ja muun Endora Oy:n laatiman sisällön lainmukaisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta sekä niihin liittyvistä tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista.

Sähköisten palveluiden sivujen sisältämät tiedot on tarkoitettu antamaan hyödyllistä tietoa yhtiömme toiminnasta, palveluista ja tuotteista. Kaikki sivuilla annettavat tiedot on tarkoitettu informatiivisiin tarkoituksiin, eikä annettuja tietoja tule käsittää juridisena, kaupallisena, lääketieteellisenä tai sijoitusneuvontana. Yhtiömme tekee parhaansa, että näillä sivuilla olevat tiedot ovat ajan tasalla ja pitävät paikkansa, mutta emme vastaa annettujen tietojen soveltuvuudesta kävijän tarpeisiin tai tietojen perusteella tehtyjen toimien tuloksesta. Yhtiömme ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat aiheutua näillä sivuilla tarjottuun palveluun ja sen käyttöön liittyen. Yhtiömme ei vastaa sivujen sisällön, niillä olevien välineiden tai palveluiden oikeellisuudesta tai soveltumisesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Lukuun ottamatta soveltuvaa pakottavaa lainsäädäntöä sivuilla olevien tietojen saatavuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta minkäänlaista nimenomaista tai epäsuoraa takuuta.

5. Palvelun toiminnallisuus ja muutokset palveluissa

Sähköiset palvelut ovat lähtökohtaisesti käytössä 24 tuntia vuorokaudessa. Endora Oy tekee parhaansa, jotta palvelu olisi Käyttäjän käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Endora Oy ei kuitenkaan vastaa Sähköisten palvelujen keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Endora Oy ei vastaa Sähköisessä palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista palveluihin sisältyvien tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä tai palvelukohtaisista ehdoista muuta johdu.

Endora Oy:llä on oikeus keskeyttää Sähköisten palvelujen tai sen osien muutoksen, uudistuksen tai siihen liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Endora Oy rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista. Endora Oy kehittää Sähköisiä palveluja ja sillä on oikeus muuttaa sen sisältöä osana normaalia toimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina. Endora Oy:llä on oikeus lopettaa Sähköisen palvelun tai sen osien tuottaminen ja tarjoaminen Käyttäjälle ilman erillistä ilmoitusta.

6. Ei takuita

Sähköiset palvelut ja sen sisältämät yksittäisen palvelut ja tuotteet tarjotaan "sellaisena kuin ne ovat". Endora Oy kiistää kaikki nimenomaiset tai oletetut takuut. Palvelun hyödyntäminen tapahtuu Käyttäjän omalla vastuulla.

Palvelunkäyttäjä vastaa yksin tietojärjestelmäänsä koskevasta vahingosta tai tietojen menetyksestä, joka aiheutuu sisällön (mukaan lukien virukset) lataamisesta palvelusta. Mikään suullinen tai kirjallinen neuvo tai informaatio, jonka Käyttäjä saa Endora Oy:ltä tai palvelun kautta, ei muodosta mitään oikeudellisesti sitovaa neuvoa tai takuuta.

Endora Oy ei takaa että: i) palvelu tai palvelun kautta saatava aineisto ja tuotteet vastaavat Käyttäjän odotuksia, ii) palvelu on saatavana keskeytyksettä ja oikea-aikaisesti, varmasti ja virheettömästi, iii) tai informaation oikeellisuus ja laatu, jotka Käyttäjä on saanut sähköisen palvelun kautta, on virheetöntä tai muuten vastaa Käyttäjän odotuksia.

Mahdollisten ongelmatilanteiden tai kysymysten osalta Käyttäjä voi olla yhteydessä Endora Oy:n asiakaspalveluun. Mikäli asia koskee kolmannen osapuolen tuotteita tai osapuolen tuotteita tai palveluita, tulee Käyttäjän olla ensisijaisesti yhteydessä ko. kolmanteen osapuoleen.

Mikään tässä sopimuksessa ei rajoita kuluttajien lakisääteisiä oikeuksia.


7. Vastuunrajoitus

Endora Oy ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, mukaan lukien viivästys, käyttämättä jääneestä palvelun käyttömahdollisuudesta aiheutunut vahinko, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetys taikka muu taloudellinen menetys, joka johtuu; palvelun tai tuotteen käytöstä tai siitä, ettei sitä ole voitu käyttää; korvaavan tuotteen tai palvelun hankkimisesta aiheutuneista kuluista; palvelun kautta saadusta tiedosta tai informaatiosta, tai viestistä joka on vastaanotettu palvelun kautta; oikeudettomasta pääsystä tiedonsiirtoihin tai niiden luvattomasta muuttumisesta; tai muusta palveluun liittyvästä olosuhteesta.


8. Henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden suoja

Palvelussa kerättäviä henkilötietoja käsitellään näiden käyttöehtojen ja voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti.

Rekisteriseloste löytyy sivuilta kohdasta rekisteriseloste.Palvelun kävijämääriä ja muita normaalien palvelussa käyntien yhteydessä jääviä tietoja (IP-osoite, selaintyyppi, käydyt sivut ja käyntiajankohta) seurataan yleisellä tasolla nk. eväste (cookies) -tiedostoja tai muuta vastaavaa tekniikkaa hyväksi käyttäen. Käyttäjä voi selaimen asetuksilla kieltää cookies -tiedostojen lähettämisen koneellensa mutta tällöin on mahdollista, ettei Käyttäjä voi hyödyntää kaikkia sivujemme osia. Näitä tilastotietoja käytetään sivujen kehittämiseen ja parantamiseen.

Sivuilla voidaan kerätä henkilötietoja Käyttäjän rekisteröityessä palvelun käyttäjäksi, osallistuessa kilpailuihin, kyselyihin tai, jos Käyttäjä muutoin lähettää yhtiöllemme sivujen kautta henkilötietojaan. Ellei ko. palvelun tai kilpailun yhteydessä ole muuta mainittu, henkilötietoja käsitellään sivuilla tarjottuun palveluun tai toimintaan liittyvään tarkoitukseen, kuten esimerkiksi kilpailun ratkaisemiseen tai Käyttäjän tiedusteluun vastaamiseen, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin.

Henkilötietolain 19 §:n mukaisesti tietoja voidaan lisäksi käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei Käyttäjä ole kieltänyt tietojensa käyttämistä suoramarkkinointiin. Suoramarkkinointikielto ja muutokset yhteystiedoissa voidaan tehdä henkilökohtaisen hallintaliittymän kautta.

Tietojen käsittelyyn voidaan käyttää kolmansia osapuolia, joille tietoja voidaan tällöin luovuttaa käsiteltäväksi yhtiömme lukuun. Muu tietojen käsittely edellyttää rekisteröidyn suostumusta tai perustuu lain nimenomaiseen säännökseen.

 

9. Oikeudet palveluun ja palveluun sisältämään aineistoon

Sähköisten palvelujen sisältö ja ulkoasu ovat suojattuja tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelussa esiintyvät liiketunnukset, tavaramerkit, logot, tuote- ja palvelumerkit sekä sloganit ovat suojattuja tavaramerkkilain, muiden immateriaalioikeuksien ja sopimattomasta menettelystä annetun lain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Sähköisten palveluiden ja niiden sisältämän kaiken aineiston omistusoikeus sekä kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet ovat joko Endora Oy:llä tai mahdollisilla kolmansilla osapuolilla. Käyttäjä ei saa mitään Sähköisiin palveluihin liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää Sähköisiä palveluja näiden käyttöehtojen ja mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen ja muiden mahdollisten sopimusehtojen mukaisesti.

Käyttäjä saa käyttää Sähköisiä palveluita vain omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa. Käyttäjä ei saa valmistaa tai valmistuttaa mistään Sähköisiin palveluihin sisältyvästä aineistosta kappaleita (kopioita) eikä saattaa aineistoa tai sen osaa yleisön saataviin levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä sitä julkisesti, ellei Endora Oy tai muu oikeudenhaltija ole ennalta antanut siihen kirjallista suostumusta tai sovellettavan lain pakottavista säännöksistä muuta johdu. Käyttäjällä ei ole oikeutta muodostaa Sähköisistä palveluista ja aineistosta tai niiden osista uutta teosta tai uutta palvelua. Lainattaessa Sähköisten palveluiden sisältämää aineistoa pakottavan lainsäädännön niin salliessa, on Käyttäjä velvollinen mainitsemaan lähteen hyvän tavan edellyttämällä tavalla. Edellä mainittu sisältää myös tekijänoikeuslain mukaisen jälkipainantakiellon.

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Sähköisiin palveluihin ja siihen sisältyviin yksittäisiin palveluihin kohdistuvaa tekijänoikeutta taikka palveluista mahdollisesti tehtyä sopimusta kolmannella osapuolelle ilman Endora Oy:n kirjallista lupaa.

10. Palveluun toimitettu aineisto ja oikeudet tällaiseen aineistoon

Endora Oy ei vastaa Sähköisiin palveluihin toimitetusta eikä palveluissa esitetyistä aineistoista (esimerkiksi audiovisuaalisesta sisällöstä, ilmoitetuista tuotteista, tavaroista, palveluista, keskusteluista, mielipietistä eikä Sähköisissä palveluissa esitettyjen ilmoitusten sisällöstä, artikkeleista, kuvista, äänitallenteista tai muusta vastaavasta aineistosta (jäljempänä ”Aineisto”)).

Endora ei valvo, tarkista tai seulo Sähköisiin palveluihin toimitettua tai palveluja hyväksikäyttäen kolmansille osapuolille toimitettua tai kolmansilta osapuolilta saatua Aineistoa, eikä Endora Oy vastaa näiden Aineistojen ja tietojen saatavuudesta taikka lainvastaisesta tai loukkaavasta sisällöstä. Endora Oy ei vastaa Sähköisiä palveluja hyväksikäyttäen välitetyn Aineiston mahdollisesta viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvasta vahingosta. Aineistoa ei palauteta.

Käyttäjä, ei Endora Oy, vastaa Aineistosta, jonka Käyttäjä toimittaa Sähköiseen palveluun tai Sähköisen palvelun kautta toisille käyttäjille tai muille kolmansille osapuolille. Erityisesti mutta rajoituksetta Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjän Sähköiseen palveluun toimittama tai Käyttäjän Sähköisen palvelun kautta saataville saattamaa Aineistoa voidaan käyttää ja julkaista Sähköisessä palvelussa ja että Aineisto on tämän käyttöehdon mukaista, eikä aiheuta häiriötä Endora Oy:n tai kolmannen osapuolen viestintäverkolle tai tietojärjestelmille tai loukkaa kolmansien osapuolten tekijän- tai muita oikeuksia, kunniaa, yksityisyyttä, hyvää tapaa, lakia tai viranomaisten määräyksiä. Jos Endora Oy, viranomainen tai kolmas osapuoli toteaa tai epäilee, että Sähköiseen palveluun on toimitettu tai Sähköisen palvelun kautta on toimitettu toisille käyttäjille tällaista Aineistoa, Endora Oy:llä on oikeus poistaa tällainen Aineisto tai muutoin estää sen käyttö Käyttäjää kuulematta ilman ennakkovaroitusta.

Kaikki oikeudet Aineistoon jäävät Käyttäjälle. Käyttäjä myöntää Endora Oy:lle maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen peruuttamattoman ja maksuista vapaan oikeuden valmistaa Aineistosta kappaleita sekä julkaista ja saattaa Aineisto yleisön saataville Sähköisissä palvelussa sekä ja sen konserniyhtiöiden palveluissa, sekä kaikilla muilla tavoilla ja menetelmillä käyttää ja hyödyntää Aineistoa sanottujen palveluiden ja niiden markkinoinnin yhteydessä. Endora Oy voi tehdä Aineistoon muutoksia siinä määrin kuin edellä myönnetyn oikeuden hyödyntäminen edellyttää. Endora Oy voi siirtää tässä sille myönnetyt oikeudet eteenpäin tai myöntää niihin alilisenssejä konserniyhtiöille, palveluntarjoajille tai muille kolmansille osapuolille. Käyttäjä myöntää Endora Oy:lle oikeudet Aineistoon korvauksetta. Käyttäjä vastaa siitä, että sillä on tarvittavat oikeudet ja muut luvat tässä mainitun oikeuden myöntämiseen.


11. Käyttäjän vahingonkorvausvelvollisuus

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Endora Oy:lle näiden käyttöehtojen, mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen, yksittäisiä palveluja koskevan sopimuksen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot. Käyttäjän tulee antaa Endora Oy:lle kulloisenkin palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset henkilö- ja muut tiedot. Käyttäjä on vastuussa ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä velvollinen ilmoittamaan tietojensa muutoksista Endora Oy:lle. Käyttäjän ilmoittamia yhteystietoja käytetään myös asiakkaan tunnistamiseen mm. salasanaa vaihdettaessa. Käyttäjä vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että Käyttäjän antamat tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita.

Mikäli Sähköisiin palveluihin sisältyvät yksittäiset palvelut edellyttävät käyttäjäkohtaisten tunnusten ja salasanojen hyödyntämistä, Käyttäjä on vastuussa tunnusten ja salasanojen säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne tule kolmasien tietoon. Tunnuksia ja salasanoja käytetään oikean Käyttäjän tunnistamiseen ja tämän vuoksi Käyttäjä on vastuussa kaikista liiketoimista ja muista toimista, joita oikealla tunnuksella ja salasanalla tehdään yksittäisessä palvelussa. Mikäli Käyttäjä huomaa ja/tai epäilee, että hänen tunnuksiaan ja salasanojaan hyödynnetään luvatta kolmansien tahojen toimesta, hänen on välittömästi ilmoitettava tästä Endora Oy:lle. Tämän lisäksi Käyttäjän on säännöllisesti vaihdettava salasanansa luottamuksellisuuden varmistamiseksi.


12. Tietoturva

Sähköiset palvelut ja verkkoympäristö eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Käyttäjä vastaa myös sähköisten palveluiden käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Endora Oy:lle tai kolmansille osapuolille.


13. Sopimuksen siirtäminen

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Endora Oy:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Endora Oy:llä on oikeus ilman Käyttäjän suostumusta tai Käyttäjälle tehtävää ilmoitusta siirtää Sopimus kokonaan tai osittain konsernin sisällä toiselle yritykselle tai kolmannelle osapuolelle, jolle Sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy. Endora Oy:llä on lisäksi oikeus siirtää mahdolliset Sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle.

Endora Oy:n palveluntarjoajien tai muiden kolmansien osapuolten käyttämistä Sähköisten palvelujen kehittämisessä tai tarjoamisessa ei katsota Sopimuksen siirtämiseksi.


14. Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Endora Oy:n Sähköisiin palveluihin tai yksittäisiin palveluihin liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää palveluun tai sen osaan liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriöitä, raaka-aine tai tarvikepulaa, sotaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muuta tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa tai johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta.

Endora Oy ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä palvelun sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.


15. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Näihin käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamiin Sähköisistä palveluista tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Näihin Käyttöehtoihin tai näiden ehtojen tarkoittamiin palveluihin, mahdollisiin palvelukohtaisiin ehtoihin sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat Endora Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne Endora Oy:tä vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus pyytää riitaan kuluttajavalituslautakunnan ratkaisuosoitusta.

16. Käyttöehtojen voimaantulo ja muutokset

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 01.08.2014 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näitä käyttöehtoja sovelletaan Endora Oy:n Sähköisiin palveluihin, ellei sopijapuolten välillä kirjallisesti toisin sovita. Endora Oy voi milloin tahansa ilman eri ilmoitusta muuttaa näitä käyttöehtoja. Endora Oy informoi Käyttäjiä näiden käyttöehtojen muutoksista palvelun käytön yhteydessä. Käyttäjä hyväksyy muutokset itseään sitoviksi käyttämällä palvelua tai nimenomaisella hyväksymistoimella. Käyttäjän tulee lopettaa palvelun käyttö, mikäli Käyttäjä ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja.

Endora Oy:llä on oikeus milloin tahansa rajoittaa Sähköisiin palveluihin pääsyä sekä oikeus lopettaa Sähköiset palvelut ja/tai sen avulla tarjottavien yksittäisten palvelujen tai näiden osien tuottaminen.